دسته بندی ها

مرکز داده های فروشگاهی جاده ابریشم چطور کار می کند؟
1- ایجاد غرفه و ثبت محصولات
با درخواست از مدیریت پنل فروشگاه ایجاد و محصولات و مدیریت سفارش به عهده می گیرید.
2-مدیریت گزارشات و همه ابزارهای کسب و کار دراختیار شما قرار میگیرد سفارشات بررسی و بسته بندی ارسال می کنید